znak minimapa
Drobečková navigace

Úvod > Info pro občany > Informace pro rok 2017

Informace pro rok 2017 a další informace pro občany

Co nás čeká

Od 17.10.2017 do 21.11.2017 bude uzavřena komunikace od Kunětické hory směrem Hradiště na Písku -  křižovatka U Nouzů. Objízdná trasa přes obec Ráby a Brozany.

Informace - Co nás čeká

23. října od 17:10 - 17:30 očkování psů proti vzteklině před Němčickou hospůdkou

28. října položení květin u pomníku padlých v I. světové válce

8. listopadu v 18:30 svatomartinská slavnost. Sloužit mši svatou přijede opět pan biskup Mons. Josef Kajnek

11. listopadu položení květin u pomníku padlých v I. světové válce

25. listopadu od 16 hodin předvánoční setkání občanů, rozsvícení vánočního stromku a ozdob, Mikulášská nadílka, od 25. listopadu v kapličce Na Pašti bude každou sobotu a neděli vystaven betlém

24. prosince půlnoční mše, bližší informace o konání budou včas oznámeny

 

Svatomartinské hody v Němčické hospůdce

Na svátek sv. Martina připraví Němčická hospůdka tradiční svatomartinské husy, výtečné svatomartinské víno a od 19:00 svatomartinskou zábavu.
Všechny příznivce dobrého jídla a dobrého pití srdečně zve Romes.

 

Článek o Němčicích ve zpravodaji MAS Kunětické hory

 Taneční kroužek pro děti

Upozornění- okleštění stromoví.pdf

KERAMICKÝ KURZ

 

Výuka angličtiny pro děti

 

Informace - MŠ Němčice

 

 

Pravidelné modlitby v kapličce Na Pašti

V kapli sv. Vavřince a sv. Martina v Němčicích Na Pašti probíhají pravidelné modlitby za mír, uzdravení a osvobození lidských srdcí.

K modlitbám za mír se sejdeme v následujících termínech:

27.9.
11.10.
25.10.
8.11.
22.11.
6.12.

modlitby budou vždy v 19:00.

V neděli 17. 9. 2017 od 16 hodin proběhne v Kapličce Na Pašti v Němčicích žehnání dětem.

Sebou si můžete přinést i školní pomůcky, které Vám budou požehnány.

 

8.11. se bude konat svatomartinská slavnost v 18:30. Sloužit mši svatou přijede opět pan biskup Mons. Josef Kajnek.

Součástí modliteb za mír bude i krátké ,, teologické okénko" a případná diskuze s duchovním.

Těšíme se na další společné setkání:)

 

MŠ Němčice

Bylo rozhodnuto o přidělení dotace obci Němčice na výstavbu mateřské školy. Podle předběžného plánu bude provoz MŠ zahájen k 1. září 2017, termín zápisu dětí bude upřesněn.

logo dotace školka.jpg

Informace o poplatcích na rok 2017

Prodej známek za svoz domovního směsného odpadu bude probíhat od 11. ledna 2017 do 31. března na Obecním úřadě v úředních hodinách a do konce měsíce dubna budou také vybírány poplatky za psy. Platba za svoz domovního směsného odpadu činí jako v letošním roce 1 600,- Kč/nádoba, respektive domácnost.

Poplatek za psy zůstává také beze změny.

Termíny veřejných zasedání Zastupitelstva obce Němčice na rok 2017

ZO č. 1/2017  
ZO č. 2/2017  
ZO č. 3/2017  
ZO č. 4/2017  
ZO č. 5/2017  
ZO č. 6/2017  
ZO č. 7/2017  
ZO č. 8/2017  

Změna konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce vyhrazena.

Program jednotlivých veřejných zasedání Zastupitelstva obce je vždy oznámen nejméně jeden týden před konáním daného zasedání na úřední desce obecního úřadu.

Informace o cenách vody - Cena vodného a stočného od 1. ledna 2017

Vodné: cena za 1mdodané vody činí 34,18 Kč + DPH zákonem stanovené výše.

Stočné: cena za 1m3 odvedené odpadní vody činí 39,22 Kč + DPH zákonem stanovené výše.

Informace společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o změnách cen vody.

Rozpis rozvozu masa PÁTEK.docx

Prodejna masa.docx

Psi a jejich pohyb v přírodě .pdf

Nabídka práce.pdf

Odkaz na internetovou stránkou www.navstevalekare.cz, která poskytuje občanům základní informace o lékařích v jejich okolí.

Elektronická evidence tržeb.pdf

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 

Upozornění
Žádáme obyvatele - řidiče, v lokalitě V Rybníku, aby dodržovali předepsanou rychlost 30 km, uvědomte si prosím, že Vám pod auto může vběhnout náhle přebíhající dítě!!! Dlouhodobě chceme tuto situaci řešit mimoúrovňovým provedením jedné křižovatky, které by se provedlo současně při napojování nové části lokality, kde se toto provedení bude stavebně realizovat a v brzké době umístěním pryžových retardérů v určitých úsecích pokud k tomu obdržíme souhlas od PČR a speciálního úřadu MmP.

Informace pro seniory naší obce

Vážení a milí spoluobčané, dlouhé roky bylo milou tradicí v naší obci navštěvovat naše spoluobčany při příležitosti významných životních jubileí. Bohužel, z legislativních důvodů došlo ke zpřísnění a omezení možností využívání osobních údajů a to i u příležitostí týkajících se např. narození či významných výročí našich občanů. Obec má však zájem se s těmito občany setkávat, proto je nutný aktivní zájem ze strany oslavenců či jejich příbuzných.

Žádost najdete zde, nebo je k vyzvednutí osobně na obecním úřadě. Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

Informace z Němčické hospůdky

Němčická hospůdka nabízí opět čerstvé pečivo. Každou neděli v 16:00 budou k prodeji v naší Němčické hospůdce čerstvé koláče, housky a chléb z pekárny pana Vlasty Holuba v Rokytně. Na Vaši návštěvu se těší Romes.

V Němčické hospůdce byla zprovozněna wifi free zóna s možností volného připojení k internetu pro všechny návštěvníky hospůdky.

Nabídka zabezpečení objektů

Změna sídla Územního pracoviště Finančního úřadu

Nový dopravní portál Pardubického kraje

Cestujícím v Pardubickém kraji je nově dostupný portál dopravapk.cz, který má pomoci zorientovat se v dopravě v Pardubickém kraji. Dopravní portál je společným projektem Pardubického kraje, jeho organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje a dalších spolupracujících subjektů a jeho cílem je poskytovat ucelené informace o dopravní situaci v Pardubickém kraji. Součástí dopravního portálu je interaktivní mapa, která zobrazuje dopravní události z několika různých informačních zdrojů. Portál nabízí také odkazy k autobusové a železniční dopravě, třeba sledování vlaků nebo výluk na trati.

Podrobnější informace ke vzniku portálu jsou k dispozici v tiskové zpravě zde.

Informace starosty k připravované výstavbě V Rybníku

Pozemky na prodej v obci Němčice, v případě zájmu volejte na telefon: 731568903. Mapa pozemku

Povinnosti stavebníka v souvislosti s ochranou archeologického dědictví

Území obce Němčice je územím s archeologickými nálezy. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ze znění pozdějších předpisů stanoví v § 22 odst. 2, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Oznamovací povinnost je stanovena zákonem vůči Archeologickému ústavu tj. vůči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat Východočeské muzeum v Pardubicích 

Podklad pro uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu s VČM v Pardubicích je k dispozici zde.

Za nesplnění uvedené oznamovací povinnosti uloží krajský úřad pokutu dle § 35 odst. 2 písm. f) nebo § 39 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

Informace o lukostřelbě

Na hřišti Na Pašti trénuje pravidelně lukostřelecký klub DOMINIK pod vedením pana Františka Ptáčníka. Pokud, by byl ze strany dětí zájem o tento sport je možné přijít v pondělí či středu (16:00 – 18:00 ) se podívat a případně domluvit.

Upozornění pro občany

V obci platí Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 3/2012, o stanovení omezujících opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Na základě této vyhlášky je třeba dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00. V tomto čase je povinností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy. O nedělích v době od 6:00 do 9:00 a od 12:00 do 22:00 a ve všech dnech v době nočního klidu je zakázáno používat hlučná zařízení a přístroje typu vrtačky, křovinořezu, travní sekačky, cirkulárky apod. To se netýká mimořádných situací, kdy je třeba neprodleně odstranit závadu nebo účinky živelní či jiné události bezprostředně ohrožující zdraví zvířat nebo zdraví a majetek osob.

Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí konaných na venkovním prostranství jsou povinni tyto akce ukončit do 22:00 hodin. Výjimky povoluje starosta obce.

Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání a venčení psů na veřejném prostranství (dle Obecně závazné vyhlášky obce). V případě znečištění veřejného prostranství výkaly zvířat je majitel povinen ihned zabezpečit úklid! Nenechávejte psy volně pobíhat po soukromých pozemcích, po fotbalovém hřišti, do ohrad ke koním a po osadě Kladivo. Mějte ohled k ostatním spoluobčanům!

Myslivecké sdružení Pod Kunětickou horou žádá občany, aby neničili krmelce pro zvířata a posedy podél struhy za novou částí obce V Rybníku směrem k lesu. Žádáme rodiče, aby na toto upozornili i své děti. Děkujeme za pochopení.

Žádáme občany, kteří navštěvují hřiště u vjezdu do lokality V Rybníku, aby bezpodmínečně dodržovali návštěvní řád! Dohled nad dětským hřištěm provádí pan Jakl, který bydlí v sousedství hřiště. Na dětské hřiště platí přísný zákaz vstupu se psy! Mějte ohled na děti, které si zde hrají!

Informace o ukládání odpadu v obci

Tříděný odpad je možné ukládat do separačních nádob umístěných na vyhrazených místech v obci. Prosíme, odpad ukládejte do správných nádob podle pokynů uvedených na nádobách a plastové lahve vhazujte do kontejneru sešlapané. Jiný odpad než plasty, papír a sklo do kontejnerů nepatří. Na separačních místech udržujte pořádek.

V obci je možnost zpětného odběru elektrických svítidel, elektroodpadu, baterií a podobných zařízení. Odběr je zajištěn v úředních hodinách na obecním úřadě.

V obci také probíhá samaostatný sběr použitých baterií, sběrné místo je na Obecním úřadě a v Němčické hospůdce, kde jsou k dispozici nádoby, do kterých se bateie ukládají.

U separačního stanoviště u hřiště Na Pašti je umístěn kontejner na vyřazené ošacení a obuv.

Na separačním stanovišti u retenční nádrže V Rybníku a u hřiště Na Pašti vedle kontejneru na vyřazené ošacení a obuv, jsou umístěny nádoby na použitý olej z domácnosti. Olej ukládejte v plastových uzavřených lahvích.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad lze odvážet na základě písemného souhlasu obce Němčice do sběrného dvora v Čeperce bez poplatku (tento poplatek hradí naše obec). Otevírací doba: středa 11 - 17 hodin, sobota 8 - 14 hodin. Podrobný postup pro odvoz odpadu do sběrného dvora je uveden na stránkách obce v dokumentu Informace: sběrný dvůr Čeperka.

Dále je možnost při větším množství komunálního odpadu (popelnice nestačí) zakoupit na obecním úřadě v ceně 50,- Kč pytel určený k jednorázovému svozu odpadu.

U retenční nádrže v části obce V Rybníku, u hřiště Na Pašti a při cestě Na Sibiř je v letních měsících každý všední den v odpoledních hodinách a každý víkend od dopoledne přistaven vlek zelené barvy (kontejner), do kterého je možné odkládat posečenou trávu.

Na obecním pozemku při místní komunikaci na Hrobice se nachází místo na ukládání dřevitého odpadu. Dané místo je řádně označeno.

Každý rok v dubnu je v obci přistaven kontejner na objemný směsný komunální odpad, kam je možné uložit odpad ze zeleně, koberce, textilie, linolea, nábytek, dřevo atd.

Nadále platí přísný zákaz pálení veškerého odpadu.

Další informace pro občany

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci, pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na Obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel. Děkujeme za pochopení.

Na Obecním úřadě v Němčicích je možné v úředních hodinách využít službu legalizace (ověřování podpisů) a vidimace (ověřování listin), dále je k dispozici služba CzechPOINT. V rámci této služby je možné získat:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů.
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Napište nám

http://www.masrkh.oblast.cz

http://www.poptavka.net/popForm.aspx

Občanské sdružení Dříteč:

www.osdritec.webnode.cz

Fulltextové vyhledávání

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

Jste pro úplný a celoplošný zákaz kouření v restauracích, barech a obdobných provozovnách?
a) Ano
  
 331
b) Ne
  
 160
c) Nevím/Je mi to jedno
  
 117

Návštěvnost stránek

143273