znak minimapa
Drobečková navigace

Úvod > Info pro občany > Informace pro rok 2018

Informace pro rok 2018 a další informace pro občany

 

 

Co nás čeká

 

Volba prezidenta

Druhé kolo volby prezidenta České republiky proběhne ve dnech 26. ledna a 27. ledna 2018.

Informace starosty o volbě prezidenta České republiky

 

Kulturní akce v Obecním domě v Němčicích

V pátek 26. ledna 2018 se v sále Obecního domu v Němčicích uskuteční beseda „Můj život s netopýry“, přednášet bude Mgr. Jiří Rejl.

V sobotu 3. února se uskuteční vítání nových občánků. Tradici naše obec zachovává, mění se však podmínky. Zájem o vítání dětí narozených v roce 2017 musí jejich rodiče projevit sami. To znamená, že je třeba podat přihlášku, kterou najdete na www.obecnemcice.cz- formuláře, nebo osobně k vyzvednutí na obecním úřadě a to nejpozději do 20. ledna 2018.

V sobotu 24. března 2018 proběhnou dětské šibřinky a společenský večer.

Případné změny budou včas oznámeny.

 

Informace o poplatcích na rok 2018

Prodej známek za svoz domovního směsného odpadu bude probíhat od 10. ledna 2018 do 31. března 2018 na Obecním úřadě v Němčicích v úředních hodinách a do konce měsíce dubna budou také vybírány poplatky za psy. Platba za svoz domovního směsného odpadu činí jako v předchozím roce 1 600,- Kč/nádoba, respektive domácnost.

Poplatek za psy zůstává také beze změny.

 

Cena vodného a stočného od 1. ledna 2018

Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 36,52 Kč + DPH zákonem stanovené výše.
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 41,39 Kč + DPH zákonem stanovené výše.

vodné a stočné k 1.1.2018 - dopis VAK

 

Termíny veřejných zasedání Zastupitelstva obce Němčice na rok 2018

ZO č. 1/2018  
ZO č. 2/2018  
ZO č. 3/2018  
ZO č. 4/2018  
ZO č. 5/2018  
ZO č. 6/2018  
ZO č. 7/2018  
ZO č. 8/2018  

Změna konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce vyhrazena.

Program jednotlivých veřejných zasedání Zastupitelstva obce je vždy oznámen nejméně jeden týden před konáním daného zasedání na úřední desce obecního úřadu.

 

Pravidelné modlitby v kapličce Na Pašti

V kapli sv. Vavřince a sv. Martina v Němčicích Na Pašti je pravidelně sloužena mše svatá. 

První setkání bude příští středu 17.1. v 19:00
potom budou setkání následovat jednou za měsíc:
21.2.
21.3.
11.4.
16.5.
13.6.
11.7.
15.8.
12.9.
17.10.
14.11.
12.12.
 

Výsledky voleb

Výsledky volby prezidenta republiky konané ve dnech 12.01. – 13.01.2018 v obci Němčice

Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů             437
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                   323
Počet odevzdaných úředních obálek                                       323
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                  322
Volební účast                                                                           73,91 %


Kandidát Počet hlasů Podíl hlasů v %
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 132

41,92

Zeman Miloš Ing. 59 18,32
Fischer Pavel Mgr. 39 12,11
Horáček Michal Mgr. Ph.D. 37 11,49
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 32 9,93
Topolánek Mirek Ing. 15 4,65
Hannig Petr Mgr. 2 0,62
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 2 0,62
Hynek Jiří RNDr. 1 0,31

 Zápis o výsledku volby -Volba prezidenta ČR.doc

 
Vzkaz občana Němčic
 
Dne 25.11.2017 proběhlo setkání u vánočního stromku spojené s Mikulášskou nadílkou. Celá akce byla perfektně zorganizovaná, děkuji tímto pořadatelům akce a to jak z řad členů zastupitelstva tak i dobrovolníkům. Moc se mi to líbilo.
 
Zároveň neděkuji těm, kteří si po akci odnesli speciální výroční půllitr Kozel, vyrobený v limitované edici, do kterého hospodský Roman točil výborné pivo. Nejednalo se o dárek od Mikuláše!!! Jak jinak si vysvětlit, že během besídky se jich 16 ztratilo? Nebo že by někdo chtěl okrást Romana a způsobit, že  na příští akci bude pít pivo z kelímku či z půllitru na zálohu?  To v Němčicích nechceme. Pokud se v nepoctivci alespoň trochu hnulo svědomí, vraťte prosím anonymně půllitry Romanovi na okno.
 
Děkuji (ne)spokojený občan Josef Blažek
 
 

 Informace pro občany

Nabídka firmy ZOOFLOR na rok 2018 

Článek o Němčicích ve zpravodaji MAS Kunětické hory

 Taneční kroužek pro děti

TZ_Bezstarostné placení daně z nemovitých věcí.docx

Rozpis rozvozu masa PÁTEK.docx

Prodejna masa.docx

Psi a jejich pohyb v přírodě .pdf

Odkaz na internetovou stránkou www.navstevalekare.cz, která poskytuje občanům základní informace o lékařích v jejich okolí.

Elektronická evidence tržeb.pdf

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 

 

Upozornění pro řidiče

Žádáme obyvatele - řidiče, v lokalitě V Rybníku, aby dodržovali předepsanou rychlost 30 km, uvědomte si prosím, že Vám pod auto může vběhnout náhle přebíhající dítě!!! Dlouhodobě chceme tuto situaci řešit mimoúrovňovým provedením jedné křižovatky, které by se provedlo současně při napojování nové části lokality, kde se toto provedení bude stavebně realizovat a v brzké době umístěním pryžových retardérů v určitých úsecích pokud k tomu obdržíme souhlas od PČR a speciálního úřadu MmP.

 

Informace pro seniory naší obce

Vážení a milí spoluobčané, dlouhé roky bylo milou tradicí v naší obci navštěvovat naše spoluobčany při příležitosti významných životních jubileí. Bohužel, z legislativních důvodů došlo ke zpřísnění a omezení možností využívání osobních údajů a to i u příležitostí týkajících se např. narození či významných výročí našich občanů. Obec má však zájem se s těmito občany setkávat, proto je nutný aktivní zájem ze strany oslavenců či jejich příbuzných.

Žádost najdete zde, nebo je k vyzvednutí osobně na obecním úřadě. Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci Němčice, pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na Obecní úřad v Němčicích, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel. Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

 

Informace z Němčické hospůdky

Němčická hospůdka nabízí opět čerstvé pečivo. Každou neděli v 16:00 budou k prodeji v naší Němčické hospůdce čerstvé koláče, housky a chléb z pekárny pana Vlasty Holuba v Rokytně. Na Vaši návštěvu se těší Romes.

V Němčické hospůdce byla zprovozněna wifi free zóna s možností volného připojení k internetu pro všechny návštěvníky hospůdky.

Nabídka zabezpečení objektů

Změna sídla Územního pracoviště Finančního úřadu

 

Informace o lukostřelbě

Na hřišti Na Pašti trénuje pravidelně lukostřelecký klub DOMINIK pod vedením pana Františka Ptáčníka. Pokud, by byl ze strany dětí zájem o tento sport je možné přijít v pondělí či středu (16:00 – 18:00 ) se podívat a případně domluvit.

 

Dopravní portál Pardubického kraje

Cestujícím v Pardubickém kraji je dostupný portál dopravapk.cz, který pomáhá zorientovat se v dopravě v Pardubickém kraji. Dopravní portál je společným projektem Pardubického kraje, jeho organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje a dalších spolupracujících subjektů a jeho cílem je poskytovat ucelené informace o dopravní situaci v Pardubickém kraji. Součástí dopravního portálu je interaktivní mapa, která zobrazuje dopravní události z několika různých informačních zdrojů. Portál nabízí také odkazy k autobusové a železniční dopravě, třeba sledování vlaků nebo výluk na trati.

Podrobnější informace ke vzniku portálu jsou k dispozici v tiskové zpravě zde.

 

Informace starosty k výstavbě V Rybníku

 

Povinnosti stavebníka v souvislosti s ochranou archeologického dědictví

Území obce Němčice je územím s archeologickými nálezy. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ze znění pozdějších předpisů stanoví v § 22 odst. 2, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Oznamovací povinnost je stanovena zákonem vůči Archeologickému ústavu tj. vůči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat Východočeské muzeum v Pardubicích 

Podklad pro uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu s VČM v Pardubicích je k dispozici zde.

Za nesplnění uvedené oznamovací povinnosti uloží krajský úřad pokutu dle § 35 odst. 2 písm. f) nebo § 39 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

 

 

Upozornění pro občany

V obci platí Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 3/2012, o stanovení omezujících opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Na základě této vyhlášky je třeba dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00. V tomto čase je povinností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy. O nedělích v době od 6:00 do 9:00 a od 12:00 do 22:00 a ve všech dnech v době nočního klidu je zakázáno používat hlučná zařízení a přístroje typu vrtačky, křovinořezu, travní sekačky, cirkulárky apod. To se netýká mimořádných situací, kdy je třeba neprodleně odstranit závadu nebo účinky živelní či jiné události bezprostředně ohrožující zdraví zvířat nebo zdraví a majetek osob.

Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí konaných na venkovním prostranství jsou povinni tyto akce ukončit do 22:00 hodin. Výjimky povoluje starosta obce.

Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání a venčení psů na veřejném prostranství (dle Obecně závazné vyhlášky obce). V případě znečištění veřejného prostranství výkaly zvířat je majitel povinen ihned zabezpečit úklid! Nenechávejte psy volně pobíhat po soukromých pozemcích, po fotbalovém hřišti, do ohrad ke koním a po osadě Kladivo. Mějte ohled k ostatním spoluobčanům!

Myslivecké sdružení Pod Kunětickou horou žádá občany, aby neničili krmelce pro zvířata a posedy podél struhy za novou částí obce V Rybníku směrem k lesu. Žádáme rodiče, aby na toto upozornili i své děti. Děkujeme za pochopení.

Žádáme občany, kteří navštěvují hřiště u vjezdu do lokality V Rybníku, aby bezpodmínečně dodržovali návštěvní řád! Dohled nad dětským hřištěm provádí pan Jakl, který bydlí v sousedství hřiště. Na dětské hřiště platí přísný zákaz vstupu se psy! Mějte ohled na děti, které si zde hrají!

 

Informace o ukládání odpadu v obci

Tříděný odpad je možné ukládat do separačních nádob umístěných na vyhrazených místech v obci. Prosíme, odpad ukládejte do správných nádob podle pokynů uvedených na nádobách a plastové lahve vhazujte do kontejneru sešlapané. Jiný odpad než plasty, papír a sklo do kontejnerů nepatří. Na separačních místech udržujte pořádek.

V obci je možnost zpětného odběru elektrických svítidel, elektroodpadu, baterií a podobných zařízení. Odběr je zajištěn v úředních hodinách na obecním úřadě.

V obci také probíhá samaostatný sběr použitých baterií, sběrné místo je na Obecním úřadě a v Němčické hospůdce, kde jsou k dispozici nádoby, do kterých se bateie ukládají.

U separačního stanoviště u hřiště Na Pašti je umístěn kontejner na vyřazené ošacení a obuv.

Na separačním stanovišti u retenční nádrže V Rybníku a u hřiště Na Pašti vedle kontejneru na vyřazené ošacení a obuv, jsou umístěny nádoby na použitý olej z domácnosti. Olej ukládejte v plastových uzavřených lahvích.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad lze odvážet na základě písemného souhlasu obce Němčice do sběrného dvora v Čeperce bez poplatku (tento poplatek hradí naše obec). Otevírací doba: středa 11 - 17 hodin, sobota 8 - 14 hodin. Podrobný postup pro odvoz odpadu do sběrného dvora je uveden na stránkách obce v dokumentu Informace: sběrný dvůr Čeperka.

Dále je možnost při větším množství komunálního odpadu (popelnice nestačí) zakoupit na obecním úřadě v ceně 50,- Kč pytel určený k jednorázovému svozu odpadu.

U retenční nádrže v části obce V Rybníku, u hřiště Na Pašti a při cestě Na Sibiř je v letních měsících každý všední den v odpoledních hodinách a každý víkend od dopoledne přistaven vlek zelené barvy (kontejner), do kterého je možné odkládat posečenou trávu.

Na obecním pozemku při místní komunikaci na Hrobice se nachází místo na ukládání dřevitého odpadu. Dané místo je řádně označeno.

Každý rok v dubnu je v obci přistaven kontejner na objemný směsný komunální odpad, kam je možné uložit odpad ze zeleně, koberce, textilie, linolea, nábytek, dřevo atd.

Nadále platí přísný zákaz pálení veškerého odpadu.

 

Další informace pro občany

Na Obecním úřadě v Němčicích je možné v úředních hodinách využít službu legalizace (ověřování podpisů) a vidimace (ověřování listin), dále je k dispozici služba CzechPOINT. V rámci této služby je možné získat:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů.
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Napište nám

http://www.masrkh.oblast.cz

http://www.poptavka.net/popForm.aspx

Občanské sdružení Dříteč:

www.osdritec.webnode.cz

Fulltextové vyhledávání

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

Jste pro úplný a celoplošný zákaz kouření v restauracích, barech a obdobných provozovnách?
a) Ano
  
 387
b) Ne
  
 175
c) Nevím/Je mi to jedno
  
 136

Návštěvnost stránek

149980